ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ‘ਚੋਂ – 5

ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਆਲੇ ਆਏ , ਲੂਣ ਨੇ ਫੇਰ ਸੱਪ ਕੱਢਤਾ
ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ : ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਡਰੈੱਸ ਕੀ ਆ ?
ਲੂਣ : ਏਹੀ ਪਿੰਡ ਆ , ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ
ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ : ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ?
ਲੂਣ ਨੇ ਆਪਦਾ 1100 ਫ਼ੋਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ
“ਕਾਕਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਲਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੱਲ ਈ ਬਰਨਾਲਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਂ , ਮੈਨੂੰ ਤਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ”
ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਚ ਖੜੇ ਪਾੜ੍ਹੇ ਨੇ 148104 ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਲੂਣ ਦਾ 🙂