ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ‘ਚੋਂ – 2

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ‘ਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ੇਰ (ਲੂਣ, ਘੁੱਦਾ ਅਮਲੀ , ਮੁੰਡੀ ) ਪੁਰਾਣੀ ਮਹਫ਼ਿਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹਾੜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੋਟੇ ਹੇਠ ਬੈਠੀ। ਜੱਕੜ ਛੱਡਦੀ ਦੇਖੋ :
ਘੁੱਦਾ ਅਮਲੀ: “ਬਈ ਓ ਪਾੜ੍ਹਾ ਨੀਂ ਆਪਣਾ ? ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ , ਜਿਹੜਾ ਏਨਜਨੀਅਰ ਆ ”
ਮੁੰਡੀ : “ਆਹੋ, ਓਹੀ ਆ, ਇਹ ਪਤੰਦਰ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰੀਂ ਹਾਕ ਏਹਨੂੰ , ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖੀਏ ਪਾੜ੍ਹੇ ਦੀ !”
ਘੁੱਦਾ ਅਮਲੀ: “ਬਈ ਕਾਕਾ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ?”
ਪਾੜ੍ਹਾ : “ਤਾਇਆ ਜੀ , ਸੋਫਟਵਯਰ ਬਣਾਉਨਾ ,ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਹੋ |”
ਲੂਣ : “ਕਾਕਾ, ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ , ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਦੇਂ !”
ਪਾੜ੍ਹਾ : “ਕੀ ਬਾਬਾ ?”
ਲੂਣ , ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ੍ਹੇ ਦਾ , ਕਹਿੰਦਾ

“ਆਹ ਜ਼ਰਦਾ ਮਲਣਾ , ਸਾਲਾ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ , ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ |”